Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze reizen en wij gaan ervan uit dat u voor het boeken van een vakantie hiervan kennis heeft genomen.

Prijzen op de website
Op onze website staan prijzen vermeld bij onze pakketreizen. De genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Deze prijzen worden handmatig ingevoerd en zoveel mogelijk aangepast. Door de dagelijkse steeds wisselende prijzen is niet mogelijk voor ons om elke prijs actueel op onze website te vermelden hierdoor werken wij met zogenaamde indicatieprijzen. Voor een boeking zullen wij er alles aan doen om de geboekte reis te leveren tegen de aangeboden prijs. Er bestaat een kans dat de prijs omhoog of omlaag gaat dit afhankelijk van de actuele tarieven van de hotels en luchtvaartmaatschappijen. Wij zullen u te allen tijde informeren over de mogelijke prijswijziging. Pas na uw akkoord wordt de boeking pas definitief gemaakt.

Boeken/reisovereenkomst
Het boeken van de reizen is mogelijk; schriftelijk, telefonisch en via het boekingsformulier op GSun travel website. Alle telefonische, schriftelijke of per internet via het boekingsformulier gedane boekingen zijn bindend oftewel definitief. Degene “de hoofdboeker” die namen of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De hoofdboeker moet min. 18 jaar zijn. Bij het boeken van enkel minderjarige reizigers moet schriftelijk worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming verleend.  De reiziger is voor haar/zijn eigen deel aansprakelijk. Bij het boeken dienen de namen van de reizigers te worden opgegeven zoals vermeld in het paspoort. Een definitieve boeking/reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van de offerte. De aanvaarding kan telefonisch en per email en is bindend. De vluchten die gebaseerd zijn op een lowcost airlines (vb: Easyjet, Transavia, Lion Air, Citilink enz) kunnen geen rechten worden ontleend mbt de prijs. De prijs wordt pas definitief na ontvangst van een definitieve boeking en betaling op de door ons aangegeven bankrekening.

Administratiekosten
Op alle boekingen hanteren wij administratiekosten/reserveringskosten van € 25, – per boeking.

Betaling
Bij een definitieve boeking ontvangt u een boekingsbevestiging van GSun Travel. U dient een aanbetaling over te maken zoals vermeldt op de bevestiging/factuur. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Bij het boeken binnen 8 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk, per mail of telefonisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Bij aanmelding van de reisovereenkomst zullen bij het niet nakomen van de betaling/financiële verplichtingen de incassokosten voor rekening van de reiziger zijn.

Verhoging luchthavenbelasting en brandstoftoeslag door de luchtvaarmaatschappij
Indien voor vertrek de luchthavenbelasting en/of veiligheidstoeslagen worden verhoogd of indien de luchtvaartmaatschappij een brandstof toeslag opheft zijn wij genoodzaakt deze aan u door te belasten.

Prijswijzigingen
GSun Travel behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in geldkoersen/vervoerskosten, heffingen en belastingen oplegt dan is de GSun Travel genoodzaakt deze verhoging te berekenen.

Wijzigen en/of annuleren van de reis (enof vliegtickets) door de reiziger
Bij vragen, wijzigingen, annulering, vertragingen dient u met Gsun Travel contact op te nemen bereikbaar op e-mail adres: info@gsuntravel.nl op telefoonnummer 0208233172.

Wijzigingskosten
Wijzigingen na ontvangst van uw boekingsbevestiging/factuur bedraagt € 35,- per wijziging + eventuele aanvullend gemaakte kosten (indien een wijziging in een bestaande boeking gemaakt kan worden).
Na een definitieve boeking is een vliegticket definitief en kan dit niet meer gewijzigd (naams-, tijds- en/of datumwijziging) of geannuleerd worden. U dient dan in het geval van een annulering of wijziging een geheel nieuw ticket te kopen. GSun Travel werkt met de laagste tarieven van de airlines waaraan de strengste voorwaarden zijn gekoppeld. Om deze reden zijn de annulerings- en wijziging kosten na boeking 100%.

Reisbescheiden.
GSun Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onmiddellijk bij GSun Travel kantoor. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 14 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft GSun Travel aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit per direct bij het GSun Travel boekingskantoor.

Kosten niet inbegrepen in de reissom.
Toeslag eenpersoonskamer; toeslagen in het hoog en tussenseizoen, lokale luchthavenbelastingen, vertrekbelastingen, reis/annuleringsverzekering, uitgaven van persoonlijke aard, overige maaltijden, vaccinaties, fooien en indien niet vermeld staan in het pakketreis; excursies, middag en avondeten, entreegelden.

Annulering door de hoofdboeker
Iedere annulering kan pas in behandeling worden genomen nadat wij in bezit zijn van een schriftelijk verzoek. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd door de hoofdboeker zijn voor iedere reiziger naast eventuele verschuldigde reserverings-en of wijzigingskosten de volgende bedragen verschuldigd.

 • Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek; de aanbetaling + annuleringskosten van het ticket en administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 56 e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek; 25% van de reissom + annuleringskosten van het ticket en administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 42e dag tot de 24e dag voor de dag van vertrek; 50% van de reissom + annuleringskosten van het ticket en administratiekosten
 • Bij annulering vanaf 24e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek; 75% van de reissom + annuleringskosten van het ticket en administratiekosten
 • Bij annulering vanaf 14e dag tot de dag voor de dag van vertrek;100% van de reissom en administratiekosten

Deelannulering.
1). Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2). Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3). Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.
4). Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Degene (de hoofdboeker) die een reis boekt (ook) voor andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/ zij aanmeldt en dient (ook) voor andere deelnemers de volledige reissom te voldoen. Minderjarige reizigers die zich aanmelden moeten aantonen dat ouders, voogden of verzorgers toestemming hebben verleend.
 • GSun Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in het programma
 • GSun Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto`s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
 • Bij wijzigingen en/of vertragingen in de vluchtschema`s van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weeromstandigheden zij de Internationale Vervoersvoorwaarden voor (lijndienst) vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing.
 • GSun Travel behoudt zich het recht voor, indien gewichtige omstandigheden zulks vergen, wijzigingen aan te brengen in de reis, t.w. reisroute, accommodatie en excursies. De wijzigingen zullen de reiziger onverwijld met redenen worden meegedeeld.
 • Aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en annuleringskosten verzekering is uitgesloten.
 • GSun Travel is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger.
 • De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger niet kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
 • GSun Travel is niet aansprakelijk voor eventuele prijsverhogingen en wijziging van zaken die door derden aangeboden worden, die niet GSun Travel gereserveerd, c.q. betaald zijn.
 • GSun Travel is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan een reis, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Ook is GSun Travel niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Deze uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt mede ten behoeve van de medewerkers en begeleiders van GSun Travel.

Onkosten door reiziger
Kosten gemaakt door reiziger, bijv. door telefoneren, sms-en, gebruik van internet of via andere communicatie middelen, bedoeld om contact te maken met GSun Travel, voor, tijdens of na de rondreis, vanuit binnen en/of buitenland naar GSun Travel Indonesië of Nederland, worden niet door GSun Travel vergoed.

Itinerary
Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de uitvoering van het reisprogramma enigszins afwijkt van het hier gepubliceerde programma.

Wijzigingen in het programma zijn daarom voorbehouden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien er wijzigingen m.b.t. informatie of vervoers- en accommodatie, excursies optreden, zullen wij u daarover informeren.

Tussentijdse beëindiging deelname of afwijken van reisschema.
U bent niet verplicht tot deelname aan excursies. Als een deelnemer tijdens de reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema zoals dat door de gids wordt gevolgd, dan zijn de gevolgen hiervan voor eigen rekening en verantwoording, GSun Travel is niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom. De reisbegeleider/ster kan het reisschema ter plaatse naar eigen inzicht wijzigen indien hij of zij van mening is dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers, maar de uiteindelijke beslissing wordt door de reisbegeleider/ster genomen. Een op deze wijze gewijzigd reisschema is geen aanleiding tot restitutie; de duur van de reis zal ongewijzigd blijven. Ook het ter plaatse afbreken van de reis ten gevolge van overmacht (natuurramp; oorlog; staatsgrepen; een ernstig ongeval e.d.) is geen aanleiding tot restitutie van de reissom of een deel daarvan, tenzij hierdoor een deel van de begrote uitgave ter plaatse niet wordt besteed. Het te restitueren bedrag wordt in dit geval door het bestuur van GSun Travel vastgesteld; deze berekening wordt desgewenst aan deelnemers toegezonden.

Aanwijzingen van GSun Travel reizen en van reisbegeleider/ster dienen door de deelnemers te worden opgevolgd. Indien een deelnemer hieraan geen gevolg geeft, kan de reisbegeleider/ster hem of haar uitsluiten van verdere deelname. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervan voor eigen rekening en verantwoording. De deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de reisbegeleider/ster van (voorzetting van) de reis worden uitgesloten. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervan voor eigen rekening en risico.

Kennelijke fouten en/of vergissingen.
Kennelijke fouten of vergissingen gemaakt in dit programma of tijdens gesprekken met één van onze medewerkers zijn niet bindend voor GSun Travel.

Klachten.
Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dient ter plekke schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleider (chauffeur en/of gids). Tevens dient de klacht schriftelijk of per mail te worden gemeld bij de lokale touragent. Ook dient men dit gelijktijdig te melden bij GSun Travel Nederland via een mailbericht. Als dit niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend kan worden opgelost, moet dit uiterlijk binnen 1 (één) maand na beëindiging van de geboekte rondreis schriftelijk worden ingediend bij ons kantoor, die de klacht zal voorleggen aan het bestuur.

Verlenging.
Verlenging van uw verblijf dient u tegelijk met uw aanmeldingsformulier kenbaar te maken. Eventuele meerkosten of afwijkende van luchtvaartmaatschappijen worden apart doorberekend. Verder na verblijf op eigen kosten.

Verzekeringen
Het afsluiten van een reis/bagage/ziektekosten/ongevallen verzekering is verplicht. Daarnaast raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u wegens ziekte of familieomstandigheden (1e en 2e graad familieleden) niet zou kunnen vertrekken.

Binnenlandse vluchten
Reiziger stemt in met het feit dat de Indonesische vliegtuigmaatschappijen (met uitzondering van Garuda Airlines) voor de binnenlandse vluchten op een zwarte lijst zijn geplaatst. GSun Travel attendeert u hierbij op de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de EU is opgelegd (Verordening (EG) Nr 2111/2005; de “EU Zwarte Lijst”).  Reiziger begrijpt dat plaatsing van een vliegtuigmaatschappij op de EU Zwarte Lijst gebeurt op grond van ­­ontoereikende veiligheid welke zijn vastgesteld bij zowel bij de vliegtuigen van deze vliegtuigmaatschappij als de uitvoerende vliegtuigmaatschappij zelf, dan wel geschiedt op grond van onvermogen van de controlerende luchtvaartautoriteiten om te bezien of de vliegtuigmaatschappij conform de regels werkt.  Reiziger geeft GSun Travel specifiek opdracht om, ondanks hierboven gestelde, een reservering te maken bij de door GSun Travel gereserveerde vluchten bij de luchtvaartmaatschappij(en). De opdracht door de reiziger is gegeven met de volledige kennis dat de luchtvaartmaatschappij(en) is/zijn geplaatst op de EU Zwarte Lijst. GSun Travel accepteert, in de meest ruime zin als toegestaan bij wet, geen aansprakelijkheid voor, verlies, kosten, schade en/of andere uitgaven, die reiziger en/of elk ander persoon genoemd in de reservering oploopt, als gevolg van de uitvoering c.q. niet uitvoering van deze vlucht door voornoemde luchtvaartmaatschappij, en reiziger zal GSun Travel vrijwaren voor mogelijke aanspraken door derden ter zake. In de opdrachtverstrekking aan GSun Travel om deze reservering te maken, erkent reiziger dat deze geen recht heeft tot terugbetaling of verzoek tot omboeken in het kader van deze vlucht.

Annulering en wijziging van vluchten door de vliegmaatschappijen.
Indien er door de vliegmaatschappijen binnenlandse vluchten worden gewijzigd door bijv. wijzigingen in de vliegtijden of van datum worden veranderd, zijn alle bijkomende kosten voor de reiziger. Dit houdt in evt. kosten voor transfers, extra hotelovernachtingen etc. De kosten dienen door de reiziger ter plekke worden voldaan aan bijv. hotel of lokale touroperator. GSun Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen of veranderingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen voor de internationale en/of binnenlandse vluchten.

Met de toegang tot en het gebruik van gsuntravel.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen. 

 • GSun Travel geeft geen enkele garantie op de juistheid van gepubliceerde gegevens/informatie en is niet aansprakelijk voor de inhoud van op haar website gepubliceerde gegevens als deze publicatie in het kader van de uitvoering van een agentuurovereenkomst met een touroperator is geschied of anderszins in opdracht van derden. 
 • GSun Travel kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op haar website. 
 • GSun Travel biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. 
 • Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. GSun Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen. 
 • De regeling omtrent het privacybeleid maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. 
 • GSun Travel behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden aan te passen zodra haar directie hiertoe aanleiding ziet.

Vraag het ons
Mail: info@gsuntravel.nl
Tel: +31208233172

GSun Travel
KVK nummer: 73318515
IBAN: NL41INGB0008780886

en_USEnglish
nl_NLDutch en_USEnglish